Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή

144/15067/2019 Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, σε εφαρμογή των παρ. 2 περ. γ΄ και παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ.1)

(Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, σε εφαρμογή των παρ. 2 περ. γ΄ και παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ.1))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 144/15067/24-1-2019

(ΦΕΚ Β’ 466/18.02.2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

2. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ.1).

3. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).

4. Την αριθμ. 2429/119958/6.9.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου» (Β΄ 3901).

5. Το με αριθμ. 1427/62515/8.6.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 39/2001 (Α΄ 39) και την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535, και την Ανακοίνωση της Επιτροπής TRIS/(2017) 01441.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό προς τον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, σε εφαρμογή των παρ. 2 περ. γ΄ και παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ.1).

Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Ως «μέλι» νοείται το μέλι κατά την έννοια του άρθρου 67 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (απόφαση αριθμ. 1100/87/9.9.1987, Β΄ 788/31.12.1987), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. «Φορέας εγκαταστάσεων μελισσοκομίας» είναι το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει εγκαταστάσεις εντός των οποίων διενεργούνται εργασίες πρωτογενούς παραγωγής μελιού, όπως η συλλογή, η φυγοκέντρηση και η συσκευασία μελιού.

Άρθρο 3
Όροι και προϋποθέσεις για την άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού

1. Για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004, οι φορείς εγκαταστάσεων μελισσοκομίας, οι οποίοι διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ σύμφωνα με την αριθμ. 370910/14.5.2011 (Β΄ 642/28.5.2001) απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά, δύνανται να προμηθεύουν:
α) άμεσα στον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας μέσω των αγορών που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας ή/και
β) στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα μέλι στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας, μέχρι δέκα (10) κιλά ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη ετησίως και μέχρι συνολικής ετήσιας ποσότητας χιλίων διακοσίων (1.200) κιλών μελιού.

2. Οι φορείς των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας τηρούν τους κανόνες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004.

3. Απαγορεύεται η σύμφωνα με την παρ. 1 προμήθεια μη ιδιοπαραγόμενων ποσοτήτων μελιού.

Άρθρο 4
Καταχώριση και τήρηση Μητρώου φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας

1. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων τηρούν Μητρώο των φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, το οποίο κοινοποιούν στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενημέρωση του καταλόγου εγκεκριμένων και καταχωρισμένων εγκαταστάσεων του άρθρου 8 του π.δ. 79/2007 (Α΄ 95), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Η καταχώριση των φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας στο Μητρώο της παρ. 1 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 79/2007 (Α΄ 95), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 5
Συσκευασία και επισήμανση

1. Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα για επαφή με τα τρόφιμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1935/2004.

2. Το μέλι φέρει ετικέτα με τις απαιτούμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1169/2011, καθώς και τον κωδικό αριθμό του μελισσοκόμου του άρθρου 4 της αριθμ. 370910/14.5.2001 απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 6
Έλεγχοι κυρώσεις

1. Οι έλεγχοι για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τους ελέγχους στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

2. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παρούσας, εφαρμόζονται οι διαδικασίες και οι κυρώσεις του ν. 4235/2014 και ιδίως τα άρθρα 3 έως 12, 22, οι παρ. 1, 2 περ. α΄ και β΄, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 23, καθώς και τα άρθρα 24, 25, 27 και 35.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Η Υφυπουργός
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ