Ασφάλειες Αστικής Ευθύνης – Επαγγελμάτων – ΔΣ Συλλόγων

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, – Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Οι σύγχρονες εξελίξεις επιβάλλουν την ασφάλιση της Επαγγελματικής Ευθύνης ως αντικειμενικό τεκμήριο αξιοπιστίας – εγγύησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο σημερινός επαγγελματίας (Φυσικό Πρόσωπο ή Επιχείρηση) έχει ανάγκη από νομική & οικονομική προστασία για την απρόσκοπτη άσκηση της δραστηριότητάς του χωρίς επιπλέον άγχος για συνέπειες από τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Η γενική αστική ευθύνη απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους και οι οποίες θα οφείλονται σε ατύχημα το οποίο θα συμβεί κατά τη λειτουργία των ασφαλισμένων χώρων ή από τη δραστηριότητά τους.

Η επαγγελματική αστική ευθύνη απευθύνεται σε επαγγελματίες που αναζητούν κάλυψη για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ενδεικτικά προγράμματα κάλυψης ευθύνης: Ιατρών, Φαρμακοποιών, Δικηγόρων / Δικηγορικών Εταιριών, Συμβολαιογράφων, Πολιτικών Μηχανικών, Τουριστικών γραφείων, Εκπαιδευτηρίων, Εστιατορίων κ.α.

Συχνά, τα στελέχη και τα μέλη του Δ. Σ. καλούνται να πάρουν αποφάσεις κάτω από πραγματικά ασφυκτικές συνθήκες, με έντονους χρονικούς περιορισμούς, έλλειψη ή υπερβολικό όγκο πληροφοριών, ελλιπείς μηχανισμούς ελέγχου και παρακολούθησης, μη επαρκείς υποδομές περιορισμού κινδύνων, έντονο ανταγωνισμό, πιεστικά οικονομικά δεδομένα (έλλειψη ρευστότητας, μείωση εισοδημάτων, αύξηση φόρων, χρεοκοπίες κ.λπ.), υψηλές απαιτήσεις πελατών, προμηθευτών και μετόχων, αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες που πραγματοποιούνται εξαγωγές.

Ανεξάρτητα από την υπευθυνότητα, τις ικανότητες και τις καλές προθέσεις των στελεχών της, καμιά επιχείρηση δεν είναι άτρωτη. Καταγγελίες και διεκδικήσεις, μπορούν ανά πάσα στιγμή να εμφανιστούν, και να έχουν δυσανάλογα μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο, τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και για τα στελέχη της.