ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ