Κοινωνικό μέρισμα – Οι προϋποθέσεις και το χορηγούμενο ποσό ανά κατηγορία δικαιούχων

Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου που ψηφίστηκε από τη Βουλή με τίτλο «Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις» καθορίζονται οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος»:

Ειδικότερα, ως ευάλωτο νοικοκυριό νοείται το σύνολο των προσώπων που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων ατόμων.

Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του σ/ν αναφέρεται ότι το κοινωνικό μέρισμα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το καταβαλλόμενο ποσό δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες κατά το χρόνο έκδοσης της. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής ή άλλα για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές ποσό του διανεμόμενου Κοινωνικού Μερίσματος ανά κατηγορία δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγηση του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.

Κινητή Περιουσία (1)

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος, πολλαπλασιαζόμενο για κάθε προστιθέμενο μέλος, κατά τον τρόπο που θα προσδιοριστεί με την ΚΥΑ της παρ. 4 Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων [ων μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (ΕΙ) του φορολογικού έτους 2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τόπο:

Ετήσιος τόκος = 9.000 Χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού Χ μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100

Περιουσιακά τεκμήρια (2)

Σχετικά με τα περιουσιακά τεκμήρια, στο ψηφισθέν κείμενο προβλέπεται για όλες τις κατηγορίες ότι εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

  • εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας,
  • δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
  • δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
  • δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό,

όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

Κριτήρια διαμονής – λοιπά κριτήρια (3)

Όσον αφορά τα κριτήρια διαμονής, ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις ότι ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια για τα τελευταία πέντε έτη, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατά την τελευταία πενταετία.

Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μηνός μέχρι και 31/10/2017, όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ.

Επίσης, ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, εφόσον έχουν υποχρέωση.

Ανά κατηγορία δικαιούχων οι προϋποθέσεις υπαγωγής, καθώς και το ποσό, που βάσει των δηλώσεων του Πρωθυπουργού (σε αναμονή της ΚΥΑ για την επιβεβαίωση ποσών και λεπτομερειών), χορηγείται, είναι:

1. Νοικοκυριό με ένα μέλος (ενήλικας)

Προϋποθέσεις


Ποσό χορήγησης*


* από το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, αναμένεται η ΚΥΑ της παρ. 4 του σ/ν για την επιβεβαίωση των αντίστοιχων ποσών

2. Νοικοκυριό με δύο μέλη (ενήλικες)

Προϋποθέσεις


Ποσό χορήγησης*


* από το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, αναμένεται η ΚΥΑ της παρ. 4 του σ/ν για την επιβεβαίωση των αντίστοιχων ποσών

3. Νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο

Προϋποθέσεις

Ποσό χορήγησης*

Αναμένεται να προσδιοριστεί το ποσό χορήγησης με την ΚΥΑ

4.α Νοικοκυριό με τρία ενήλικα μέλη

Προϋποθέσεις


Ποσό χορήγησης*

Αναμένεται να προσδιοριστεί το ποσό χορήγησης με την ΚΥΑ

4.β Νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη και δύο ανήλικα τέκνα

Προϋποθέσεις


Ποσό χορήγησης*


* από το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, αναμένεται η ΚΥΑ της παρ. 4 του σ/ν για την επιβεβαίωση των αντίστοιχων ποσών

5.α Νοικοκυριό με τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο

Προϋποθέσεις


Ποσό χορήγησης*

Αναμένεται να προσδιοριστεί το ποσό χορήγησης με την ΚΥΑ

5.β Νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη με τρία ανήλικα τέκνα

Προϋποθέσεις

Ποσό χορήγησης

*Αναμένεται να προσδιοριστεί το ποσό χορήγησης με την ΚΥΑ

6.α Νοικοκυριό με τέσσερα ενήλικα μέλη

Προϋποθέσεις


Ποσό χορήγησης*

Αναμένεται να προσδιοριστεί το ποσό χορήγησης με την ΚΥΑ

6.β Νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη με τέσσερα ανήλικα τέκνα

Προϋποθέσεις

Ποσό χορήγησης*

Αναμένεται να προσδιοριστεί το ποσό χορήγησης με την ΚΥΑ

7.α Νοικοκυριό με πέντε ή περισσότερα ενήλικα μέλη

Προϋποθέσεις


Ποσό χορήγησης*

Αναμένεται να προσδιοριστεί το ποσό χορήγησης με την ΚΥΑ

7.β Νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη με έξι ή περισσότερα ανήλικα τέκνα

Προϋποθέσεις

Ποσό χορήγησης*

Αναμένεται να προσδιοριστεί το ποσό χορήγησης με την ΚΥΑ

Παρατήρηση: Η διατύπωση για τα έξι (6) ανήλικα τέκνα είναι προφανώς λανθασμένη. Αναμένεται η διόρθωση της στην ΚΥΑ.

Από το διάγγελμα του Πρωθυπουργού αξίζει να σημειωθεί ότι 315 εκατομμύρια θα δοθούν για την επιστροφή της παράνομης παρακράτησης των εισφορών υγείας των συνταξιούχων.

Ενδεικτικά:

  • Συνταξιούχος που σήμερα λαμβάνει σύνταξη περί τα 1.100 ευρώ, θα λάβει επιστροφή ύψους περίπου 240 ευρώ.
  • Συνταξιούχος που σήμερα λαμβάνει σύνταξη ύψους περί τα 1.200 ευρώ, θα λάβει επιστροφή ύψους περίπου 370 ευρώ.
  • Συνταξιούχος που σήμερα λαμβάνει σύνταξη ύψους περί τα 1.300 ευρώ, θα λάβει επιστροφή ύψους περίπου 450 ευρώ.

ΠΗΓΗ : E-FOROLOGIA