Κτηματολόγιο

Τι είναι η Κτηματογράφηση;
Σύνταξη του Κτηματολογίου (κτηματογράφηση)
Η σύνταξη του κτηματολογίου (“κτηματογράφηση”) μιας περιοχής ορίζεται ως η διαδικασία καταγραφής των εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος, κ.λπ.) που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ακίνητα μιας συγκεκριμένης περιοχής της χώρας και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένο(α) ακίνητο(α), όπως αυτά ορίζονται και απεικονίζονται κατόπιν διαδικασιών ελέγχου και τεχνικής επεξεργασίας στα κτηματολογικά διαγράμματα.
Κατά την καταγραφή ενός εμπράγματου δικαιώματος καταγράφονται επίσης και μια σειρά νομικών πληροφοριών (ληξιαρχικά στοιχεία και στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου, τρόπος απόκτησης του δικαιώματος, στοιχεία της πράξης με την οποία έχει αποκτηθεί το δικαίωμα κ.λπ.). Επιπροσθέτως, τα γεωτεμάχια απεικονίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα κατά απόλυτο τρόπο με συγκεκριμένες συντεταγμένες κορυφών στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87), οριογραμμές και εμβαδά. Συνεπώς, η διαδικασία κτηματογράφησης αποσκοπεί αφενός στη συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή των εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων ανά ακίνητο και, αφετέρου, στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που θα επιτρέψουν την κατά το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση των γεωτεμαχίων στο κτηματολογικό διάγραμμα.
 
Περιοχές υπό κτηματογράφηση
1η γενιά κτηματογράφησης
1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ-Καποδιστριακούς ΟΤΑ με μικρές μελέτες, διάσπαρτες σε όλη τη χώρα.
2003-2010 Το 2003 ανοίγει το πρώτο μεταβατικό Κτηματολογικό Γραφείο. Σήμερα λειτουργούν συνολικά 114 Κτηματολογικά Γραφεία σε όλη τη χώρα, αρκετά απ’ αυτά σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης, τα Ιωάννινα κ.λπ.
Το 2014 τα Κτηματολογικά Γραφεία Πειραιά και Θεσσαλονίκης ξεκινούν να λειτουργούν ως πιλοτικά Οριστικά Κτηματολογικά Γραφεία υπαγόμενα στο ΥΠΕΚΑ.
 
2η γενιά κτηματογράφησης
2004-2009 Η Κτηματολόγιο ΑΕ υλοποιεί σημαντικά έργα υποδομής με συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε, υιοθετώντας μια νέα διαχειριστική προσέγγιση του έργου, που αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό οικονομίες κλίμακας και τις δυνατότητες της τεχνολογίας.
Το 2008 ξεκινά η κτηματογράφηση σε 107 αστικούς ΟΤΑ της χώρας. Tα 2/3 του πληθυσμού της χώρας γνωρίζουν και συμμετέχουν στις διαδικασίες του Κτηματολογίου.
 
3η γενιά κτηματογράφησης
2011 Η Πολιτεία θέτει ως στόχο την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης έως το 2020 και παράλληλα την προκήρυξη κτηματολογικών έργων για 4 εκατ. δικαιώματα εντός του έτους. Ο στόχος υπερκαλύπτεται με την άμεση προκήρυξη δύο νέων προγραμμάτων κτηματογράφησης:
α) για 268 προ-Καποδιστριακούς περιαστικούς ΟΤΑ, με τους οποίους ολοκληρώνεται η κτηματογράφηση των αστικών κέντρων (2,6 εκατ. δικαιώματα)
β) για 10 νομούς της χώρας με εκτεταμένες αγροτικές εκτάσεις με αναδασμούς και διανομές (4,3 εκατ. δικαιώματα)
Το 2013 η εταιρεία μετονομάζεται σε «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ» (ν.4164/2013).
Το 2014 ξεκινά η συλλογή δηλώσεων για ΟΤΑ της 3ης γενιάς κτηματογράφησης.
Μέχρι τώρα, έχει ολοκληρωθεί το 25,6%, είναι σε εξέλιξη το 24,8% και υπό ανάθεση το 47,7% των συνολικών δικαιωμάτων της χώρας.
 
4η γενιά κτηματογράφησης
2016 Τον Απρίλιο του 2016 προκηρύσσονται 32 νέες μελέτες κτηματογράφησης που καλύπτουν όλη την υπόλοιπη χώρα. Με τα έργα αυτά θα καταγραφεί το εναπομείναν 42,4% των δικαιωμάτων της χώρας, δηλαδή περίπου 16,5 εκατ. δικαιώματα, που αντιστοιχεί στο 63,4% της έκτασης της επικράτειας.
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ