Μεταβίβαση αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης: Παρατείνεται μέχρι 31.12.2018 η διάταξη για καταβολή εφάπαξ πάγιων ποσών φόρου κατά τη μεταβίβαση

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις.” παρατείνεται από τη λήξη της (31.12.2016) μέχρι και τις 31.12.2018 η ισχύς των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998 για καταβολή εφάπαξ πάγιων ποσών φόρου κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής, της άδειας και του οχήματος αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (επιβατικά, τουριστικά Λεωφορεία και λεωφορεία ΚΤΕΛ).

Αιτιολογική έκθεση:

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 3 παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018 η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2579/1998 για καταβολή εφάπαξ πάγιων ποσών φόρου κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής, αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού. Η παράταση αυτή κρίνεται αναγκαία διότι το καθεστώς αυτό εξυπηρετεί λόγω απλούστευσης των φορολογικών διαδικασιών τόσο τη φορολογική διοίκηση όσο και τους διοικούμενους και προκειμένου για την ομαλή μετάβαση των εμπλεκομένων μερών από το εν λόγω καθεστώς στο πλαίσιο φορολόγησης του ν.4172/2013.

Προτεινόμενη διάταξη:

Η οριζόμενη στο τελευταίο εδάφιο των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998 (Α’ 31) προθεσμία παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31.12.2018 για τις περιπτ. β’, γ’ και δ’ των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού.

Πηγή: Taxheaven ©