Ποιοι συνταξιούχοι χάνουν μέρος της σύνταξης όταν εργάζονται

Μείωση 60% στη σύνταξή του θα υποστεί όποιος συνταξιούχος εργαστεί από τις 13/5/2016 και έπειτα. Θα ακολουθήσει διευκρινιστική Εγκύκλιος.

Αυτό διευκρινίζει εγκύκλιος η οποία εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, με σκοπό να δώσει απαντήσεις για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων συνταξιοδότησης με ιδιαίτερη αιχμή αυτούς που συνεχίζουν να εργάζονται.

Ο Ν. 4387/2016 με το άρθρο 20 προβλέπει ότι οι συνταξιούχοι, που θα αρχίσουν να εργάζονται ή να είναι αυτοαπασχολούμενοι θα υποστούν περικοπή της σύνταξης κατά 60%. Κι αν μάλιστα απασχοληθούν σε φορέα της δημόσιας διοίκησης, η σύνταξη θα «κόβεται», όσο διαρκεί η απασχόληση. Εξαιρούσε, όμως, αυτούς που ήδη –πριν την έναρξη ισχύος του Νόμου, δηλ. με ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης και ανάληψης εργασίας ή αυτοαπασχόλησης πριν από τις 13.5.2016, ακόμα και υποβολής της αίτησης.

Ποιοι εξαιρούνται από την περικοπή του άρθρου 20:

α) με ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης και ανάληψης εργασίας ή αυτοαπασχόλησης πριν από τις 13.5.2016, για τους οποίους εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων.

β) οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία/δραστηριότητα για την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, ακόμα και αν προκύπτει εισόδημα,

γ) λόγω ανικανότητας (αναπηρίας),

δ) λόγω θανάτου

Ποιοι δεν εξαιρούνται από την περικοπή του άρθρου 20:

α) οι του Δημοσίου, ακόμα και αυτοί που υπάγονται στις διατάξεις των νόμων 1897/1990 και 1977/1991, όσοι δικαιούνται πολεμική σύνταξη ή σύνταξη αναπήρου οπλίτη ή σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας

Επίσης οι λογοτέχνες − καλλιτέχνες που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο και όσοι λαμβάνουν προσωπική σύνταξη,

β) όσοι αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα που εντάσσεται στην ασφάλιση όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., βάσει του άρθρου 53 του Ν.4387/2016, χωρίς να εξετάζεται εάν προκύπτει εισόδημα εφόσον συνταξιοδοτήθηκαν από την 13/5/2016 και μετά, ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανάληψης της εργασίας/δραστηριότητας, είτε είχαν ήδη ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ανέλαβαν εργασία/ δραστηριότητα από την ανωτέρω ημερομηνία και μετά.

γ) τα αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., – διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, των Ν.Π.Ι.Δ, καθώς και το πάσης φύσεως προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις εφόσον το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα, κατέχουν μόνα ή από κοινού ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%), οι Τράπεζες, καθώς και οι εταιρείες, στις οποίες το Δημόσιο, αν και πλειοψηφών μέτοχος, δεν ασκεί τη διοίκηση και διαχείρισή τους).

Δεν είναι η πρώτη φορά, βέβαια, που αναφέρονται όλα τα παραπάνω από τον ΕΦΚΑ. Αντίστοιχη ενημέρωση υπήρχε και με τα έγγραφα του ΕΦΚΑ Φ.80000/οικ.29713/779 και Φ.10043/οικ./27751/824 για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, για τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, με τις οποίες κρινόταν το ζήτημα από πότε θεωρείται κάποιος ότι είναι συνταξιούχος.

Από τις διατάξεις του άρθρου 94 του ανωτέρω νόμου προβλέπεται ότι οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, κρίνονται, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των δικαιούχων, κατά τους κανόνες που ίσχυαν σε κάθε φορέα κατά την 31.12.2014. Με τον ίδιο τρόπο κρίνονται και οι αιτήσεις συνταξιοδότησης βάσει των οποίων η καταβολή της σύνταξης, σύμφωνα με το προγενέστερο του ν. 4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο, ανατρέχει σε χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

Επίσης, από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, βάσει των οποίων η καταβολή της σύνταξης, σύμφωνα με το προγενέστερο του ν. 4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο, αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, κρίνονται με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εισάγεται με το ν.4387/2016.

Έτσι, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, ήτοι μέχρι και 12.5.2016, εφόσον η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και η υποβολή τυχόν λοιπών δικαιολογητικών έχει ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων ανά φορέα ασφάλισης προθεσμιών, καθώς και οι αιτήσεις συνταξιοδότησης ανατρέχει σε χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, ήτοι πριν από την 13.5.2016, ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου που αυτές υποβάλλονται (πριν ή μετά την ισχύ του ν.4387/2016), κρίνονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των δικαιούχων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την 31.12.2014 διατάξεις.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του Νόμου:

Καταβολή μειωμένης σύνταξης (κύριας και επικουρικής) σε ποσοστό 60% για όσους αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα, που υπάγετα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α ή αναστολή καταβολής σύνταξης στην περίπτωση που οι ανωτέρω συνταξιούχοι αναλάβουν εργασία ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Κι αυτοί είναι όσοι πληρούν τα κριτήρια του νέου Κανονισμού της Ε.Ε. 549/2013. Το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης είναι αναρτημένο στην κεντρική ιστοσελίδα της. 

ΠΗΓΗ ΟΕΝΕΤ