Ρυθμίσεις οφειλών

Αίτηση ρύθμισης οφειλών

1 Ερώτηση
Με ποια σειρά να κάνω τις αιτήσεις ρύθμισης διαφορετικού τύπου;
Απάντηση
Πρώτα επιλέγετε τη ρύθμιση Ρ1 (στη ρύθμιση Ρ1 εμφανίζονται μόνο οι οφειλές βεβαιωμένες ή/και ληξιπρόθεσμες έως 31/12/2012). Υποβάλετε την αίτηση στο TAXISnet και πληρώνετε την πρώτη δόση με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής(Τ.Ρ.Ο.)
Στην τράπεζα. Όταν η  κατάσταση της ρύθμισης Ρ1 γίνει «Επικυρωμένη» και εφόσον υπάρχουν κι άλλες οφειλές επιλέγετε τη ρύθμιση Ρ2.
-Τη Ρ2 υπάρχει η λίστα «Επιλογή Ρύθμισης» α) Έως 24 δόςεισ και β) Έως 12 δόσεις. Επιλέγοντας πρόγραμμα ρύθμισης έως 24 δόσεις μπορείτε να ρυθμίσετε οφειλές που προέρχονται μόνο από έκτακτη αιτία.
Υποβάλετε την αίτησης στο TAXISnet και πληρώνετε την πρώτη δόση με την Τ.Ρ.Ο. στην τράπεζα. Όταν η κατάσταση  της «Ρ2–24 δόσεις» γίνει «Επικυρωμένη» και εφόσον υπάρχουν κι άλλες οφειλές που δεν
εντάσσονται στην παραπάνω περίπτωση, επιλέγετε τη ρύθμιση «Ρ2– 12 δόσεις» και υποβάλετε την αίτηση για αυτές. (στη ρύθμιση «Ρ2–12 δόςεις» εμφανίζονται όλες οιοφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί με τις προηγούμενες ρυθμίσεις).
2 Ερώτηση
Που πληρώνω τη δόση της ρύθμισης μου;
Απάντηση
Η πρώτη δόση πληρώνεται στην τράπεζα, εντός 3 εργάσιμων ημερών, με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.). Οι επόμενες  δόσεις πληρώνονται με τον ίδιο τρόπο ή δίνοντας πάγια εντολή στην τράπεζα. Η πάγια εντολή δε δίνεται αυτόματα με την υποβολή της αίτησης σας.
3 Ερώτηση
Που μπορώ να βρω την Τ.Ρ.Ο. (Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής);
Απάντηση
Από το μενού: Ρυθμίσεις> 2. Προβολή Αίτησης επιλέγουμε «Προβολή Αίτησης». ΢τα
«στοιχεία ρύθμισης» εμφανίζεται η Τ.Ρ.Ο.
4 Ερώτηση
Έχω οφειλές σε περισσότερες από μία Δ.Ο.Υ. Πώς θα ρυθμίσω τα χρέη μου;
Απάντηση
Για κάθε Δ.Ο.Υ. πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτησης επιλέγοντας τη Δ.Ο.Υ. από τη λίστα «Επιλογή Δ.Ο.Υ. οφειλής». Σε περίπτωση συγχωνευμένων Δ.Ο.Υ., η Δ.Ο.Υ. οφειλές μπορεί να διαφέρει από εκείνη ςτην οποία απευθύνεται η υπεύθυνη Δήλωση.Στη ρύθμιση Ρ1 και στη ρύθμιση «Ρ2-24 δόσεις» εμφανίζονται μόνο οι Δ.Ο.Υ. που
υπάρχουν οφειλές που μπορούν να ρυθμιστούν  σε 48 ή σε 24 δόσεις αντίστοιχα.Στη ρύθμιση «Ρ2-12 δόσεις» ανοίγοντας τη λίστα «Επιλογή Δ.Ο.Υ. οφειλής» εμφανίζει όλες τις Δ.Ο.Υ. με τις αντίστοιχες οφειλές.
5 Ερώτηση
Υπέβαλα την αίτηση και δεν πλήρωσα εντός 3 εργάσιμων ημερών. Τι να κάνω;
Απάντηση
Αν δεν γίνει η πληρωμή εντός 3 εργάσιμων ημερών τότε υποβάλετε νέα αίτηση και
πληρώνετε με τη νέα Τ.Ρ.Ο.
εντός  3 εργάσιμων ημερών στην τράπεζα.
6 Ερώτηση
Ενώ έχω υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1) των τελευταίων 5 ετών και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ των τελευταίων 5 ετών καθώς και τις περιοδικές του τρέχοντος έτους μου εμφανίζει σχετικό μήνυμα και δεν μπορώ να προχωρήσω στη ρύθμιση.
Απάντηση
Σε αυτήν την περίπτωση εκτυπώστε το μήνυμα του TAXISnet και απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
7 Ερώτηση
Τηρώ τη ρύθμιση των άρθρων 1−17 του Ν.4321/2015 ι/και τη ρυθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 και συγχρόνως έχω νέες οφειλές βεβαιωμένες μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15.12.2015.Τι πρέπει να κάνω προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθμιση μου;
Απάντηση
α) Μπορείτε να τις εξοφλήσετε από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017, εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες εφόσον δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης και από 01.01.2018 εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
β) Μπορείτε να υπαγάγετε τις νέες οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο του Κ.Φ.Δ. στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν.4174/2013, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτήν, με αίτηση σας εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής του και να εξοφλήσετε τις τυχόν λοιπές οφειλές, σύμφωνα με το (α).
8 Ερώτηση
Που υποβάλλεται η αίτηση ρύθμισης του άρθρου 43 του Ν.4174/2013;
Απάντηση
Η αίτηση ρύθμισης του άρθρου 43 του Ν.4174/2013 υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δικαστικού, για όσο διάστημα υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης της ρύθμισης.
9 Ερώτηση
Ποιες οφειλές υπάγονται, ενδεικτικά, στη ρύθμισης του άρθρου 43 του Ν.4174/2013;
Απάντηση
Στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν.4174/2013, υπάγονται βεβαιωμένες οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κ.Φ.Δ. (ενδεικτικά: φόρος εισοδήματος Φ.Π. και Ν.Π, Φ.Π.Α., ΕΝ.Φ.Ι.Α. κ.λπ.) και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών). Στις οφειλές αυτές συγκαταλέγονται και τυχόν συμβεβαιωμένες υπέρ τρίτων
(Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.), εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.