Το κείμενο της συμφωνίας για την αλλαγή στις ασφαλιστικές εισφορές των ελ. επαγγελματιών.

Το τελικό κείμενο του Μνημονίου, έδωσε στην δημοσιότητα  η γερμανική εφημερίδα «Handelsblatt».


Η επίμαχη παράγραφος που βρίσκεται στην σελ. 16 και αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές αναφέρει αναλυτικά:

“Contribution base for self-employed. As a prior action, the authorities amend the pension law so that, starting from 1 January 2018, the contribution base for the self-employed is defined as gross earnings before social security contribution obligations of the previous year. The contribution base is temporarily reduced by 15 percent in 2018, with no reductions thereafter.”

“Βάση εισφοράς για αυτοαπασχολούμενους. Ως προαπαιτούμενη δράση, οι αρχές τροποποιούν τον νόμο περί συντάξεων έτσι ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2018, η βάση εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους να ορίζεται ως τα ακαθάριστα κέρδη πριν από τις υποχρεώσεις εισφοράς κοινωνικής ασφάλισης του προηγούμενου έτους. Η βάση εισφορών μειώνεται προσωρινά κατά 15% το 2018, χωρίς περαιτέρω μειώσεις εφεξής.”

Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο προσχέδιο έχει ημερομηνία δημοσίευσης την 2α Μαΐου και είναι πιθανό να υπάρξουν αλλαγές ή τροποποιήσεις.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/34869