1. Εφαρμογή ρυθμίσεων ΕΓΣΣΕ και του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου

1. Εφαρμογή ρυθμίσεων ΕΓΣΣΕ και του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου

Από τη δικαστηριακή νομολογία, έχει γίνει δεκτό ότι άμεσες γεωργικές εργασίες είναι εκείνες που συμβάλλουν ευθέως στην παραγωγή γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων, όπως η καλλιέργεια της γης, η ανάπτυξη ζώων, η επιτήρηση των καλλιεργουμένων, η φύλαξη των προϊόντων και των ζώων, σε κάθε περίπτωση δε, έως την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας, η οποία στις καλλιέργειες συμπίπτει με την συγκομιδή (ΑΠ 794/1995, ΑΠ 72/1975, ΑΠ 614/1966).

Η από 26/2/1975 ΕΓΣΣΕ, που κυρώθηκε με το Ν.133/1975 και εισήγαγε για τους μισθωτούς όλης της χώρας ελάχιστο συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο, την αμοιβή υπερεργασίας και τα ελάχιστα όρια άδειας αναπαύσεως κατ΄ αποδοχήν, με ρητή διάταξή της (άρθρο 8 παρ. 3) απέκλεισε από την εφαρμογή της τους μισθωτούς που απασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Όλες οι μεταγενέστερες αυτής ΕΓΣΣΕ, και αυτή της 14/2/1984 που καθιέρωσε από 1/1/1984 το 40ωρο εβδομαδιαίας εργασίας, και αυτές που εκδόθηκαν μετά την ισχύ του Ν. 1876/1990 δεν περιέλαβαν στις ρυθμίσεις τους μισθωτούς σε εργασίες γεωργίας και κτηνοτροφίας, ούτε απάλειψαν το άρθρο 8 της από 26/2/1975 ΕΓΣΣΕ.

Από 8/5/1990, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.1876/1990, επεκτάθηκε ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και στους αμέσως εργαζόμενους στη γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία, ανεξαρτήτως της υπαγωγής ή μη αυτών στην ασφάλιση του ΙΚΑ και της ιδιότητας του εργοδότη (ΑΠ 1322/2008, ΑΠ 36/2007, Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 9340/362/18-6-2012).

2. Υποβολή πινάκων προσωπικού

Οι εν λόγω απασχολούμενοι θα πρέπει να δηλώνονται και στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Πρόσληψη, Πίνακα Προσωπικού κ.λπ.) της Επιθεώρησης Εργασίας (Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2017). Για τις περιπτώσεις εργοδοτών που αντιμετωπίζουν αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης στο ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω μη απογραφής τους στο ΙΚΑ ή απογραφής στο ΙΚΑ χωρίς ΑΦΜ συνεχίζεται η διαδικασία κατάθεσης των εντύπων (Ε3 έως Ε11), ισχυουσών των προθεσμιών και της διαδικασίας που αφορούν τη χειρόγραφη υποβολή, με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό του ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 9, ΥΑ 29502/85/1-9-2014).

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 1, της υπ΄ αριθμ. 28153/126/30-08-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2163) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, (όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 49327/10702/2014, και την ΥΑ. 29502/85/1-9-2014), αναφορικά με τον επανακαθορισμό των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕΔ όπως ορίζουν οι υποπαράγραφοι ΙΑ 10, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 , «Κάθε εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων και των αναφερόμενων στο «Μητρώο Δημοσίων φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που απασχολεί εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά, με την επιφύλαξη της παρ. α΄ του άρθρου 9, της παρούσης στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ» το οποίο διασυνδέεται με το ΟΠΣ ΟΑΕΔ και το ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στοιχεία για τα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο θέματα με τα συνημμένα έντυπα (Ε3 έως Ε11), σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρούσα απόφαση διαδικασία. Η παρούσα αφορά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων».

Η υποχρέωση του ως άνω άρθρου 1, αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα που απασχολούν προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου (Εγκύκλιος 31398/6-9-2013 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Κοιν. Επιθεώρησης της ΚΥ του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ΑΔΑ: ΒΛ 96Λ-Ε9Α).

Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται εμφανές ότι κάθε εργοδότης έχει υποχρέωση να καταγράφει στις καταστάσεις προσωπικού εργαζόμενους που απασχολεί, οι οποίοι συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Εν κατακλείδι με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4144/2013 με τις οποίες αντικαθίστανται τα άρθρα 20 και 21 του Ν.3863/2010 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από την παρ. 8 του άρθρου 76 του Ν.3996/2011 ρυθμίζονται τα θέματα αμοιβής και ασφάλισης των εργατών γης με τη διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης της ειδικής επιταγής «Εργόσημο». Ευνόητο είναι ότι οι σχετικές ρυθμίσεις περί εργοσήμου δεν καταργούν υφιστάμενες ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας ( Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 35474/823/10-12-2013).

3. Άδειες, Επιδόματα

Οι γεωργικοί μισθωτοί δικαιούνται να λάβουν αποδοχές αδείας και επιδόματος αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ 539/1945 (ΑΠ 1322/2008). Εξάλλου από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1082/1980 , της παρ. 2 του άρθρου 1 της 19040/81 ΚΥΑ Οικονομικών και Εργασίας, της παρ.1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ΑΝ 539/45 , της παρ. 16 του άρθρου 3 του Ν.4504/1966 και του άρθρου 2 της κυρωθείσας με το Ν.133/1975 από 26-2-1975 ΕΓΣΣΕ προκύπτει ότι επιδόματα (δώρα) εορτών, άδεια, αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας δικαιούνται όχι μόνο οι μισθωτοί απασχολούμενοι σε κάποιον εργοδότη με έγκυρη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αλλά και οι προσφέροντες τις υπηρεσίες τους βάσει άκυρης συμβάσεως εργασίας με απλή σχέση εργασίας, οι σχετικές δε αξιώσεις τους θεμελιώνονται ευθέως στις ως άνω διατάξεις και όχι στις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό (ΑΠ 1113/2013).

4. Το πλαίσιο ασφάλισης

Με την παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν.4387/2016 , ορίζεται ότι: «5. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ ως μισθωτοί – ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, καταβάλλουν, από 1/1/2017, μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως μισθωτοί, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισμένους μισθωτούς που προέρχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη – ασφαλισμένου για την κατηγορία αυτών των ασφαλισμένων διαμορφώνεται ισόποσα και σταδιακά από 1/1/2017 και έως 31/12/2019 ώστε από την 1/1/2020 να έχει διαμορφωθεί στο ύψος του άρθρου 38». Οι μισθωτοί- ανειδίκευτοι εργάτες του τ. ΟΓΑ που εντάσσονται ως μισθωτοί στον ΕΦΚΑ διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Α. Μισθωτοί -Ανειδίκευτοι εργάτες

 • Εργάτες ζωικής παραγωγής σε επιχειρήσεις- εκμεταλλεύσεις ενσταυλισμένου τύπου
 • Μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων
 • Βουστάσιο
 • Χοιροτροφική μονάδα
 • Πτηνοτροφείο
 • Ιπποφορβείο
 • Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων
 • Επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις καλλιέργειας μανιταριών, φυκιών κ.λπ.
 • Αλιεργάτες
 • Εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας
 • Δύτες στον πρωτογενή αγροτικό τομέα (σχετ. άρθρο 52 του Ν.3518/2016 ).

Β. Μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών

Πολίτες τρίτων χωρών που σύμφωνα με το Ν.4251/2014 προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις περί εργοσήμου της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.3863/2010 , όπως ισχύει, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν.4387/2016 καθώς επίσης οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ ως μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, εντάσσονται ως μισθωτοί στον ΕΦΚΑ, και καταβάλλουν, από 1/1/2017 μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισμένους μισθωτούς που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

5. Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 109 του Ν.4485/2017 , καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση από τους εργοδότες «Βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία» (Βιβλίο) για:

α. Αλιεργάτες με σχέση ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε έναν ή περισσότερους εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων των αλιεργατών πολιτών τρίτων χωρών του Ν.4251/2014 (Α΄ 80), που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν. 4387/2016 (Α΄ 85).

β. Μετακλητούς πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι σύμφωνα με το Ν. 4251/2014, προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες και ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν. 4387/2016.

Το Βιβλίο αυτό θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, θα επέχει θέση Πίνακα Ωρών Εργασίας Προσωπικού, πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας και να είναι στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων. Η συμπλήρωση του Βιβλίου προβλέπεται ότι θα πραγματοποιείται, σε κάθε περίπτωση, πριν από την έναρξη εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού των δυο αυτών κατηγοριών, των ανωτέρω παραγράφων α και β.

Σε περίπτωση μη αναγραφής του ανωτέρω απασχολούμενου προσωπικού στο Βιβλίο αυτό, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, διοικητική κύρωση κατά δέσμια αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες για την αδήλωτη εργασία διατάξεις.

Σε κάθε υπόχρεο, που δεν θεωρεί, δεν τηρεί ή δεν επιδεικνύει για οποιονδήποτε λόγο στα αρμόδια όργανα ελέγχου το Βιβλίο, πλέον των κυρώσεων της προηγούμενης παραγράφου, επιβάλλεται σε βάρος του, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ως ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση κατά δέσμια αρμοδιότητα, πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

6. Μη γνώση εκ των προτέρων των απαιτούμενων εργατοωρών απασχόλησης του προσωπικού. Ευέλικτο πλαίσιο απασχόλησης

Λόγω της απρόβλεπτης διακύμανσης της παραγωγής, ορισμένες επιχειρήσεις που το αντικείμενο εργασιών τους σε πολλές των περιπτώσεων συναρτάται με τη ροή άφιξης προς επεξεργασία των πρώτων υλών στην επιχείρηση, τις καιρικές συνθήκες κ.λπ., δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις απαιτούμενες εργατοώρες απασχόλησης του προσωπικού τους .

Τα συμβαλλόμενα μέρη (εργοδότης και εργαζόμενος) μπορούν καταρχήν να ρυθμίζουν με μεταξύ τους συμφωνίες το εργασιακό αυτών καθεστώς όπως π.χ. το ωράριο εργασίας τους κ.λπ., πλην όμως, οι συμφωνίες αυτές δεν θα πρέπει να αντίκεινται σε ισχύουσες διατάξεις νόμων, ΣΣΕ κ.λπ., (θέσπιση 40ώρης εβδομαδιαίας εργασίας επί πλήρους απασχόλησης, τήρηση του 11ώρου ανάπαυσης ως γενική αρχή για όλους τους εργαζόμενους, εφαρμογή πενθημέρου όπου προβλέπεται υποχρεωτικά κ.λπ.) αλλά να είναι αν μη τι άλλο ευνοϊκότερες, τουλάχιστον ταυτόσημες.

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από άρθρο του κ. Πέτρου Ραπανάκη, με τίτλο «Εργάτες γης, Αλιεργάτες Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού – Ευέλικτο πλαίσιο απασχόλησης σε αγροτικές εργασίες και αλιεία» που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Οκτωβρίου 2017 του περιοδικού Epsilon7