Mισθωτήρια

Μισθωτήρια Ακινήτων

1 Ερώτηση
Καταργήθηκε η σύνταξη Ιδιωτικού Συμφωνητικού custom writing service Μίσθωσης;
Απάντηση
Σε καμία περίπτωση. Η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης
περιουσίας, υποβάλλεται αποκλειστικά για φορολογικούς λόγους και για το λόγο αυτό
δεχόμαστε τόσο έγγραφες όσο και προφορικές συμφωνίες.
Η δήλωση αυτή δεν καθορίζει τις σχέσεις των
συμβαλλομένων μερών (εκμισθωτή και

juicers rated

μισθωτή). Οι σχέσεις αυτές ρυθμίζονται και προστατεύονται από τον Αστικό Κώδικα.
 
2 Ερώτηση
Πότε υπάρχει υποχρέωση υποβολής;
Απάντηση
Οι εκμισθωτές–υπεκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, και όσοι προβαίνουν σε
παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου υποχρεούνται να δηλώνουν με ηλεκτρονικό
τρόπο, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ή της
παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία
και ανεξάρτητα αν το μίσθωμα καταβάλλεται σε χρήμα ή σε είδος. Εξαιρούνται της
υποχρέωσης όσοι παραχωρούν δωρεάν κατοικία μέχρι 200τ.μ. προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες.
 
3 Ερώτηση
Για ποιες μισθώσεις υπάρχει υποχρέωση υποβολής;
Απάντηση
-Για αστικές μισθώσεις (κατοικίας)
-Για επαγγελματικές/εμπορικές
-Για τουριστικές βραχυπρόθεσμες (διάρκεια μέχρι τρεις μήνες)
-Για αγροτικές/γεωργικές
-Για παραχώρηση χρήσης (δωρεάν ή με αντάλλαγμα σε είδος)
 
4 Ερώτηση
Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται δήλωση μίσθωσης;
Απάντηση
Υπάρχει υποχρέωση υποβολής για:
-Αρχικές μισθώσεις ή υπεκμισθώσεις ή δωρεάν παραχωρήσεις χρήσεων γης ή ακινήτου.
-Τροποποιήσεις μισθώσεων ή υπεκμισθώσεων ή δωρεάν παραχωρήσεων livetalk girl χρήσεων γης ή ακινήτου
 
5 Ερώτηση
Ποιος έχει υποχρέωση υποβολής;
Απάντηση
Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής ή ο παρέχων δωρεάν τη χρήση του ακινήτου ή της γης
και σε περίπτωση περισσοτέρων, κάθε ένας έχει αυτοτελή υποχρέωση.
Παράδειγμα κατανόησης
: στην περίπτωση των έγγαμων τη δήλωση την υποβάλει
όποιος κατέχει το ακίνητο (όχι αναγκαστικά ο σύζυγος). Αν το ακίνητο ανήκει στη σύζυγο, τότε η σύζυγος πρέπει να εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίεςTAXISnet, να λάβει κωδικούς χρήσης (κλειδάριθμο), να εισέλθει με τους προσωπικούς της κωδικούς στο TAXISnet και να καταχωρήσει το δικό της Α.Φ.Μ.
στο πεδίο του Εκμισθωτή.
 
6 Ερώτηση
Πρέπει να υποβάλω στοTAXISnetμισθωτήριο που το έχω καταθέσει σε Δ.Ο.Υ.;
 Απάντηση
ΟΧΙ. Παλιά μισθωτήρια (πριν από το 2014 που «άνοιξε» η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων μίσθωσης στο
TAXISnet)δεν χρειάζεται να υποβληθούν ξανά, αφού έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε Δ.Ο.Υ.Για τις περιπτώσεις που θα θέλετε να επισημάνετε ότι μια νέα δήλωση μίσθωσης που θα υποβάλετε στοTAXISnet, είναι συνέχεια προηγούμενης μίσθωσης δείτε την ερώτηση 17:
Τι κάνουμε στην περίπτωση ανανέωσης (παράτασης) υπάρχουσας
μίσθωσης;
 
7 Ερώτηση
Αν δεν έχει Α.Φ.Μ. ο εκμισθωτής τι κάνουμε;
Απάντηση
Πρέπει να ζητήσει από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. να του χορηγηθεί Α.Φ.Μ. Χωρίς Α.Φ.Μ.δενείναι δυνατόν να προχωρήσει στην καταχώρηση. Επίσης πρέπει να εγγραφεί στιςηλεκτρονικές υπηρεσίεςTAXISnet, να λάβει κωδικούς χρήσης (κλειδάριθμο), ώστε να μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή και να καταχωρήσει τον Α.Φ.Μ.στο πεδίο των εκμισθωτών.
 
8 Ερώτηση
Αν δεν έχει Α.Φ.Μ. ο μισθωτής τι κάνουμε;
Απάντηση
Πρέπει να ζητήσει από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. να του χορηγηθεί Α.Φ.Μ.
Χωρίς Α.Φ.Μ. δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει στην καταχώρηση ο εκμισθωτής. Σε δύο μόνο περιπτώσεις
επιτρέπεται να μην έχει Α.Φ.Μ. ο μισθωτής:
-Αλλοδαπός μισθωτής:
η περίπτωση αφορά μόνο βραχυχρόνιες μισθώσεις παραθεριστικών κατοικιών σε αλλοδαπούς μισθωτές, οι οποίοι
δεν έχουν υποχρέωση Α.Φ.Μ. (τουριστικές μισθώσεις και για περίοδο μέχρι τρείς μήνες εντός του ίδιου έτους) καθώς και μισθώσεις σε αλλοδαπούς φοιτητές που διαμένουν στην Ελλάδα στο πλαίσιο των ανταλλαγών με το πρόγραμμα ERASMUS για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες. Στην περίπτωση αυτή καταχωρούμε τον αριθμό
διαβατηρίου, τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και τη χώρα προέλευσης.
-Νομικά πρόσωπα υπό σύσταση:
η περίπτωση αφορά μίσθωση στην οποία συμβάλλεται νομικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει λάβει ακόμηΑ.Φ.Μ.από την αρμόδια υπηρεσία (ΓΕΜΗ). Στη περίπτωση αυτή καταχωρούμε την επωνυμία τουνομικού προσώπου και τον
Α.Φ.Μ.του νόμιμου εκπροσώπου. Στη συνέχεια όταν το Νομικό Πρόσωπο ολοκληρώσει τη διαδικασία έναρξης εργασιών και λάβει Α.Φ.Μ., ο εκμισθωτής πρέπει να επανέλθει στοTAXISnet προκειμένου να καταχωρήσει νέα
δήλωση μίσθωσης μέσα στον επόμενο μήνα από τη χορήγηση Α.Φ.Μ. Σε αυτήν τη νέα δήλωση θα καταχωρήσει τον
Α.Φ.Μ., τα υπόλοιπα στοιχεία της μίσθωσης (όπως ακριβώς είχαν καταχωρηθεί στην αρχική δήλωση) αλλά πρέπει να επιλέξει ΚΑΙ το πεδίο «συνέχεια προηγούμενης μίσθωσης». Σε αυτό το πεδίο θα καταχωρήσει τον
αριθμό καταχώρησης της αρχικής μίσθωσης.
 
9 Ερώτηση
Ποια είναι η διαδικασία της δήλωσης των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης;
Απάντηση
Ο εκμισθωτής του ακινήτου εισέρχεται στοTAXISnetμε τους προσωπικούς του κωδικούς και επιλέγει «Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας». Ακολούθως, με το πλήκτρο «επιλογή»μεταφερόμαστε στη φόρμα υποβολής, την οποία πρέπει να συμπληρώσουμε. Η φόρμα υποβολής μας προτείνει στο τέλος της σελίδας δύο επιλογές:
-Αποθήκευση
στην περίπτωση που θέλουμε να αποθηκεύσουμε την εργασία μας.(Προσοχή, η επιλογή δεν οριστικοποιεί την υποβολή).
-Οριστικοποίηση. Με την επιλογή αυτή οριστικοποιείται (υποβάλλεται) η δήλωση
 πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και διασφαλιζόμαστε ότι έχουμε εκπληρώσει
την υποχρέωση μας.
 
10 Ερώτηση
Πώς θα αποδεικνύεται η υποβολή;
Απάντηση
Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, εκτυπώνεται σχετική απόδειξη υποβολής, η οποία αντικαθιστά την ειδική σφράγιση που πραγματοποιούσε η Δ.Ο.Υ.
 
11 Ερώτηση
Πώς μπορώ να εκτυπώσω απόδειξη υποβολής;
Απάντηση
Με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών, μπορείτε ανά
πάσα στιγμή, μέσα από τον ιστότοπο www.aade.gr να δείτε τις δηλώσεις μίσθωσης που έχετε υποβάλει, καθώς και
να εκτυπώσετε το σχετικό αποδεικτικό. Από τη σχετική οθόνη επιλέγω τη γραμμή με τηδήλωση που θέλω να εκτυπώσω και με το δείκτη του ποντικιού επιλέγω το εικονίδιο«απόδειξη (PDF)». Η εφαρμογή ανοίγει σε νέο παράθυρο την απόδειξη υποβολής και την εκτυπώνετε.
 
12 Ερώτηση
Πώς ενημερώνονται για την υποβολή οι ενδιαφερόμενοι;
Απάντηση
Αφού ο εκμισθωτής ολοκληρώσει την υποβολή, το σύστημα θα στείλει σε όλους τους υπόλοιπους συμβαλλόμενους (εκμισθωτές και μισθωτές), ηλεκτρονικό μήνυμα στο λογαριασμό που τηρούν στοTAXISnet.
 
13 Ερώτηση
Είμαι μισθωτής και θέλω να κάνω αποδοχή (ή άρνηση) της δήλωσης μίσθωσης. Τι πρέπει να κάνω;
Απάντηση
Προϋπόθεση για αυτό είναι ο εκμισθωτής να έχει οριστικοποιήσει την υποβολή της δήλωσης μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στο TAXISnet.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
η αποδοχή ή η άρνηση δεν αναιρείται.Η διαδικασία είναι η εξής:
Α- Αν ο μισθωτής είναι Νομικό Πρόσωπο, τότε την αποδοχή (ή την άρνηση) δεν την κάνει το ίδιο το Νομικό Πρόσωπο, αλλά ο εκπρόσωπός του ο οποίος, μέσω του μενού των εξουσιοδοτήσεων, έχει οριστεί για να διαχειρίζεται τις διαδικασίες των δηλώσεων μίσθωσης, δηλαδή είτε να υποβάλει δηλώσεις μίσθωσης όταν το Νομικό Πρόσωπο είναι
εκμισθωτής ή να αποδέχεται (ή να προβαίνει σε άρνηση αποδοχής) δηλώσεων μίσθωσης όταν το Νομικό Πρόσωπο έχει ορισθεί ως μισθωτής ή συνεκμισθωτής. Η αναλυτική διαδικασία αποδοχής ή άρνησης είναι ίδια όπως θα περιγραφεί παρακάτω για τα Φυσικά Πρόσωπα, με τη σημείωση ότι ο εκπρόσωπος του Νομικού
Προσώπου με την «επιλογή ρόλου» θα λειτουργήσει ως εκπρόσωπος Ν.Π (και όχι για τον εαυτό του)
Β-Αν ο μισθωτής είναι Φυσικό Πρόσωπο και έχει εισέλθει στο TAXISnet με τους προσωπικούς του κωδικούς,έχει επιλέξει από το μενού «Εφαρμογές TAXISnet» τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας»,τότε στην 1 η εικόνα της εφαρμογής θα πατήσει το «Επιλογή» ώστε στην επόμενη εικόνα να δει το παρακάτω:
Επιλέγοντας την «Προβολή» (τον μεγεθυντικό φακό στα δεξιά), τότε στην επόμενη
εικόνα θα δει τα 2 πεδία με τα οποία θα προβεί είτε στην
ΑΠΟΔΟΧΗ, είτε στην ΑΡΝΗΣΗ.
Αν ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ με τη μίσθωση τότε επιλέξτε την «Αποδοχή». Στη συνέχεια θα εμφανιστεί μήνυμα που θα σας ειδοποιεί (για την αποφυγή λάθους) ότι επιλέξατε αποδοχή.Πατήστε το ΟΚ για να ολοκληρωθεί η αποδοχή.
-Αν
ΔΙΑΦΩΝΕΙΤΕμε την μίσθωση και θέλετε να τηναρνηθείτετότε επιλέξτε την«Άρνηση». Στη συνέχεια θα εμφανιστεί μήνυμα που θα σας ειδοποιεί (για την αποφυγή λάθους) ότι επιλέξατε «Άρνηση».Πατήστε το ΟΚ για να ολοκληρωθεί η Άρνηση αποδοχής.
 
 14 Ερώτηση
Ποιος είναι ο χρόνος υποβολής;
Απάντηση
Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της.
Παραδείγματα κατανόησης:
-Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 1 Απριλίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να
υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.
-Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 30 Απριλίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.
 
15 Ερώτηση
Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πρωτοκόλλου Π.Ε.Α.
(Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) στη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας ;
Απάντηση
Βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, Ν.4342 /2015 (ΦΕΚ 143/09/11/2015) η αναγραφή του
πρωτοκόλλου Π.Ε.Α. στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» είναι υποχρεωτική. Επομένως αν για το ακίνητο που εκμισθώνετε έχετε υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α.
τότε πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά τα πεδία στην ενότητα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ».
 
16 Ερώτηση
Πώς υποβάλλω τροποποιητική δήλωση;
Απάντηση
Για να υποβάλετε τροποποιητική δήλωση μέσω TAXISnet πρέπει η αρχική δήλωση να έχει υποβληθεί μέσω
TAXISnet (για την τροποποίηση μισθώσεων που υποβλήθηκαν στη Δ.Ο.Υ.διαβάστε την επόμενη ερώτηση και ειδικά την παράγραφο 2.
“Η αρχική δήλωση(που τώρα ο εκμισθωτής θέλει να ανανεώσει) έχει υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ. (πριν την1/1/2014)”.
Για την υποβολή της τροποποιητικής ο εκμισθωτής πρέπει να εισέλθει στο TAXISnet, να επιλέξει την εφαρμογή «Πληροφοριακά Στοιχεία Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας», να εντοπίσει στο μενού «Υποβληθείσες Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας», τη συγκεκριμένη δήλωσή του και να επιλέξει την εισαγωγή τροποποιητικής δήλωσης μίσθωσης (να πατήσει δηλαδή τον πράσινο σταυρό που βρίσκεται στη συγκεκριμένη γραμμή της δήλωσης):
Η δήλωση που θα «ανοίξει» θα έχει συμπληρωμένα όλα τα πεδία (θα είναι ίδια όπως
και στην αρχική δήλωση)εκτός από:
-Τη διάρκεια της μίσθωσης
-Το μίσθωμα
-Την ημερομηνία σύνταξης του συμφωνητικού. Επιπλέον ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει ή/και να τροποποιήσει
-μεταβάλλει τα στοιχεία του πεδίου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ”.
Τα παραπάνω τέσσερα πεδία μπορεί ο χρήστης να τα μεταβάλει. Για τροποποίηση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου της μίσθωσης (στοιχεία εκμισθωτών, μισθωτών, ακινήτου κ.λπ.
) δεν μπορούμε να υποβάλουμε τροποποιητική δήλωση, αλλά πρέπει να υποβάλουμε μια νέα δήλωση (εξαρχής).
 
17 Ερώτηση
Τι κάνουμε στην περίπτωση ανανέωσης (παράτασης) υπάρχουσας μίσθωσης;
Απάντηση
Μετά την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των μισθώσεων μέσω TAXISnet, θα υπάρχουν πλέον 2 κατηγορίες μισθώσεων που μπορούν να ανανεωθούν (παραταθούν):
1.
Η αρχική δήλωση μίσθωσης (που τώρα ο εκμισθωτής θέλει να ανανεώσει) έχει υποβληθεί στο TAXISnet(είχε δηλαδή ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης μετά την 1/1/2014).
2.
Η αρχική δήλωση (που τώρα ο εκμισθωτής θέλει να ανανεώσει) έχει υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ. (πριν την 1/1/2014).
Για κάθε μια περίπτωση υπάρχει διαφορετική διαδικασία της ανανέωσης(παράτασης):
1.
Η αρχική δήλωση (που τώρα ο εκμισθωτής θέλει να ανανεώσει) έχει υποβληθεί στο TAXISnet (είχε δηλαδή ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης μετάτην 1/1/2014): Σε αυτήν την περίπτωση η αρχική δήλωση μίσθωσης, αφορούσε μια μίσθωση με ημερομηνία έναρξης μετά την 1/1/2014 και άρα υποχρεωτικά έχει καταχωρηθεί μέσω
TAXISnet και έχει λάβει αριθμό καταχώρησης. Η ανανέωση (παράταση) της μίσθωσης θα γίνει με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Η τροποποιητική δήλωση όμως μπορεί να αλλάξει μόνο τέσσερα στοιχεία:
-Τη διάρκεια της μίσθωσης
-Το μίσθωμα
-Την ημερομηνία σύνταξης του συμφωνητικού
-Καθώς και να συμπληρώσει ή/και να μεταβάλλει τα στοιχεία του πεδίου”ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ”
Σε τροποποίηση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου της μίσθωσης (στοιχεία εκμισθωτών,μισθωτών, ακινήτου κλπ) δεν μπορούμε να υποβάλουμε τροποποιητική δήλωση, αλλά πρέπει να υποβάλουμε μια νέα δήλωση (εξαρχής).
Για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης (που θα μεταβάλει τη διάρκεια, το μίσθωμα ή θα προσθέτει τα στοιχεία του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης) ο εκμισθωτής πρέπει να εισέλθει στο TAXISnet, να επιλέξει την εφαρμογή «Πληροφοριακά Στοιχεία Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας», να εντοπίσει στο μενού «Υποβληθείσες
Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας», τη συγκεκριμένη δήλωσή του και να επιλέξει την εισαγωγή τροποποιητικής δήλωσης μίσθωσης (να πατήσει δηλαδή τον πράσινο σταυρό που βρίσκεται στη συγκεκριμένη γραμμή της δήλωσης): Η δήλωση που θα «ανοίξει» θα έχει συμπληρωμένα όλα τα πεδία εκτός
της διάρκειας,του μισθώματος και της ημερομηνίας υποβολής, τα οποία μπορεί ο χρήστης να μεταβάλει.
2.
Η αρχική δήλωση (που τώρα ο εκμισθωτής θέλει να ανανεώσει) έχει υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ.(πριν την 1/1/2014):
Σε αυτήν την περίπτωση το μισθωτήριο της αρχικής μίσθωσης υποβλήθηκε σε Δ.Ο.Υ..και είχε πάρει αριθμό καταχώρησης από την Δ.Ο.Υ. Δεν χρειάζεται να προβούμε σε επανακαταχώρηση αυτού του μισθωτηρίου στο
TAXISnet. Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η εξής: Υποβάλλουμε μέσω TAXISnetμια νέα δήλωση μίσθωσης (εξαρχής) όπου θα συμπληρώσουμε όλα τα πεδία αποτυπώνοντας την πραγματική εικόνα της μίσθωσης
όπως θέλουμε να ισχύει από εδώ και πέρα. Επιπλέον όμως θα επιλέξουμε και το πεδίο«Η μίσθωση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης».Σε αυτά τα πεδία συμπληρώνουμε τα στοιχεία του αρχικού μισθωτηρίου που
υποβλήθηκε στη Δ.Ο.Υ., θα καταχωρήσουμε δηλαδή τα πεδία «Αριθ. Πρωτ. αρχικής
δήλωσης», «Ημερομηνία υποβολής αρχικής δήλωσης» και «Δ.Ο.Υ. υποβολής αρχικού μισθωτηρίου». Με αυτόν τον τρόπο όταν θα οριστικοποιήσουμε την υποβολή θα έχουμε προβεί σε υποβολή νέας δήλωσης μίσθωσης, όπου θα ανανεώνουμε (παρατείνουμε) μια μίσθωση που είχε κατατεθεί σε Δ.Ο.Υ. Γενική παρατήρηση για αυτό το πεδίο:
Αφού η προηγούμενη μίσθωση είχε κατατεθεί σε Δ.Ο.Υ. συμπληρώστε τα επόμενα πεδία «Αριθ. Πρωτ. αρχικής μίσθωσης», «Ημερομηνία υποβολής αρχικής δήλωσης» και «Δ.Ο.Υ.υποβολής αρχικού μισθωτηρίου»χωρίς να πατήσετε το «Αναζήτηση δήλωσης που υποβλήθηκε στο TAXISnet».
 
18 Ερώτηση
Τι κάνουμε στην περίπτωση Λύσης υπάρχουσας μίσθωσης;
Απάντηση
Δεν χρειάζεται να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια.
 
19 Ερώτηση
Τι κάνουμε στην περίπτωση λάθους της καταχώρησης;
Απάντηση
Στην περίπτωση αυτή κάνουμε νέα υποβολή δήλωσης μίσθωσης και στις «Σημειώσεις»προσδιορίζουμε τα λάθη της αρχικής καταχώρησης και τον αριθμό που έλαβε η αρχική καταχώρηση. Οι «σημειώσεις» που καταχωρεί ο χρήστης εμφανίζονται και στην απόδειξη υποβολής.
 
20 Ερώτηση
Τι κάνουμε στην περίπτωση που υπάρχουν ειδικοί όροι μίσθωσης;
Απάντηση
Ως ειδικοί όροι νοούνται περιορισμοί στη χρήση του ακινήτου, απαγορεύσεις υπεκμισθώσεων κ.λπ.
Συνήθεις περιπτώσεις τέτοιων ειδικών όρων είναι η απαγόρευση της υπομίσθωσης, η
απαγόρευση της παραχώρησης χρήσης ή η παραχώρηση άδειας στον μισθωτή να συστήνει Νομικά Πρόσωπα στα οποία θα συμμετέχει και ο ίδιος, ή πρόσληψη συνεταίρου, κ.λπ. Στη φόρμα υποβολής έχουμε ενσωματώσει τους παραπάνω ειδικούς όρους (ακριβώς επειδή αποτελούν συνήθεις περιπτώσεις). Με την επιλογή τους, αυτοί
οι ειδικοί όροι εμφανίζονται στην απόδειξη υποβολής. Προτείνουμε όμως τους ειδικούς όρους να τους καταχωρείτε στις «σημειώσεις», ώστε οι πληροφορίες των ειδικών όρων να είναι πιο ακριβείς. Αν στο συμφωνητικό προβλέπονται και άλλοι ειδικοί όροι μίσθωσης, τότε στο πεδίο «Σημειώσεις»περιγράφουμε τους ειδικούς όρους ώστε να εμφανιστούν στην απόδειξη υποβολής που θα εκτυπωθεί στο τέλος της διαδικασίας.
 
21 Ερώτηση
Είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ΑΤΑΚ;
Απάντηση
Η καταχώρηση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου είναι προαιρετική και αφορά όσα ακίνητα έχουν λάβει τέτοιο αριθμό. Με την πληκτρολόγηση του, εμφανίζονται αυτόματα τα στοιχεία του ακινήτου, όπως έχουν δηλωθεί στις δηλώσεις Ε9. Συνιστούμε την πληκτρολόγηση του ΑΤΑΚ, για τον ακριβή εντοπισμό του ακινήτου που μισθώνετε.
Σε περίπτωση συνιδιοκτητών ο καθένας ιδιοκτήτης καταχωρεί τον δικό του ΑΤΑΚ (ο ΑΤΑΚ δεν είναι κοινός).
 
22 Ερώτηση
Αν το ακίνητό μου δεν υπάγεται στις κατηγορίες ακινήτων τι κάνω;
Απάντηση
Οι κατηγορίες των ακινήτων κατά βάση είναι οι κατηγορίες που χρησιμοποιούμε στο έντυπο Ε9. Κατά συνέπεια θα χρησιμοποιήσετε την ίδια κατηγορία που δηλώσατε με τις δηλώσεις Ε9 που έχετε υποβάλει. Στην περίπτωση που δεν εντάσσεται σε αυτές,επιλέγετε «άλλο είδος» και στο πεδίο «περιγραφή» περιγράφετε την ιδιοκτησία σας.
 
23 Ερώτηση
Πότε συμπληρώνω τον αριθμό παροχής ΔΕΗ;
Απάντηση
Εάν δεν επιλέξω ότι «Το Ακίνητο ΔΕΝ ηλεκτροδοτείται», έχω υποχρέωση να καταχωρήσω τον αριθμό παροχής της Δ.Ε.Η και ειδικότερα τα 9 πρώτα ψηφία. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων παροχών, επιλέγω την κυριότερη παροχή. Ο αριθμός παροχής αναγράφεται υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από:
-Τη λειτουργία ή μη της παροχής
-Την εταιρεία που παρέχει το ηλεκτρικό ρεύμα (ΔΕΗ ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση)
-Το είδος του παρεχόμενου ρεύματος (συμβατικό, εργοταξιακό κλπ)
-Το εάν από την ίδια παροχή ηλεκτροδοτούνται ένα ή περισσότερα ακίνητα (γραφεία,
καταστήματα, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ)
 
24 Ερώτηση
Πώς επιλέγω είδος μίσθωσης;
Απάντηση
Έχω τη δυνατότητα να επιλέξω περισσότερα του ενός είδη μίσθωσης, εφόσον η
συμφωνημένη μίσθωση περιλαμβάνει διαφορετικές περιπτώσεις. Τα ορισθέντα είδη
μίσθωσης είναι τα εξής:
-Αστική(κατοικίας). Πρόκειται για μη εμπορική/επαγγελματική μίσθωση ακινήτων για χρήση κατοικίας, αποθήκης, χώρου στάθμευσης κλπ.
-Επαγγελματική/εμπορική. Πρόκειται για μίσθωση ακινήτων, τα οποία προορίζονται για επαγγελματική χρήση, δηλαδή άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
-Αγροτική/Γεωργική. Πρόκειται για μίσθωση αγροτικών ακινήτων και αφορούν αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
-Τουριστική (βραχυπρόθεσμη). Πρόκειται για βραχυχρόνια μίσθωση παραθεριστικών κατοικιών, για τουριστικούς λόγους από αλλοδαπούς μισθωτές, μη μονίμους κατοίκους Ελλάδας χωρίς Α.Φ.Μ. Η διάρκεια αυτής της μίσθωσης  πρέπει να είναι έως 3 μήνες.
-Παραχώρηση χρήσης. Πρόκειται είτε για δωρεάν παραχώρηση ακινήτων, είτε για παραχώρηση χρήσης όπου «παράγεται» τεκμαρτό μίσθωμα για τον εκμισθωτή, είτε για εκμίσθωση ακινήτου με αντάλλαγμα σε είδος.
-Άλλο είδος. Γενικότερη πρόβλεψη, για μισθώσεις που δεν καλύπτονται από τα ανωτέρω. Στη περίπτωση αυτή πρέπει να προσδιορίσουμε το είδος της μίσθωσης στο πεδίο «περιγραφή».
 
25 Ερώτηση
Τι κάνω στην περίπτωση υπεκμίσθωσης;
Απάντηση
Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης, επιλέγετε:
-Στο πεδίο «ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ» την επιλογή «Υπεκμισθωτής»
-Το πεδίο «Υπεκμίσθωση» και καταχωρείτε τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία που έλαβε το αρχικό ιδιωτικό συμφωνητικό, από το οποίο αποκτάτε το δικαίωμα να υπεκμισθώσετε ακίνητο τρίτου.
Μην συμπληρώνετε τον ΑΤΑΚ (είναι προαιρετικό πεδίο), διότι η αναζήτηση του
ακινήτου θα γίνει στο Ε9 του υπεκμισθωτή, άρα θα σας προβάλλεται μήνυμα μη εύρεσης του ακινήτου.
Καταχωρήστε τα στοιχεία της διεύθυνσης (οδός, αριθμός κλπ) με την χρήση του πληκτρολογίου.
Γενική παρατήρηση:
Αν η αρχική μίσθωση είχε γίνει μέσω TAXISnet συμπληρώστε μόνο τον «Αριθμ. Καταχ. Αρχικής μίσθωσης» και πατήστε το «Αναζήτηση δήλωσης που υποβλήθηκε στο TAXISnet». Αν η προηγούμενη μίσθωση είχε κατατεθεί σε
Δ.Ο.Υ. συμπληρώστε τα επόμενα πεδία «Αριθμ. Καταχ. Αρχικής μίσθωσης» «Έτος καταχώρησης» και «Δ.Ο.Υ.καταχώρησης»χωρίς να πατήσετε το «Αναζήτηση δήλωσης που υποβλήθηκε στο TAXISnet». Αν εκτός από την αρχική μίσθωση έχουν γίνει μεταγενέστερες τροποποιήσεις, τότε στο πεδίο «Αριθμ. Καταχ. Αρχικής μίσθωσης»
καταχωρείστε τον αριθμό πρωτ. της αρχικής μίσθωσης και στις «Σημειώσεις» καταχωρείστε τους αριθμούς πρωτοκόλλων των τροποποιήσεων.
 
26 Ερώτηση
Τι κάνω στην περίπτωση που μισθωτής είναι Νομικό Πρόσωπο υπό σύσταση και δεν έχει λάβει ακόμα Α.Φ.Μ.;
Απάντηση
Στην περίπτωση που συμβάλλεται ως μισθωτής νομικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει λάβει ακόμη Α.Φ.Μ. από την αρμόδια υπηρεσία (ΓΕΜΗ), ο εκμισθωτής καταχωρεί την επωνυμία του νομικού προσώπου και τον Α.Φ.Μ. του νόμιμου εκπροσώπου. Στη συνέχεια όταν το Νομικό Πρόσωπο ολοκληρώσει τη διαδικασία έναρξης εργασιών και
λάβει Α.Φ.Μ., ο εκμισθωτής πρέπει να επανέλθει στο TAXISnet προκειμένου να καταχωρήσει νέα δήλωση μίσθωσης μέσα στον επόμενο μήνα από τη χορήγηση Α.Φ.Μ. Σε αυτήν τη νέα δήλωση θα καταχωρήσει τον Α.Φ.Μ. του Νομικού Προσώπου, τα υπόλοιπα στοιχεία της μίσθωσης (όπως ακριβώς είχαν καταχωρηθεί στην αρχική δήλωση) αλλά πρέπει να επιλέξει ΚΑΙ το πεδίο «συνέχεια προηγούμενης μίσθωσης». Σε αυτό το πεδίο θα καταχωρήσει τον αριθμό καταχώρησης της αρχικής μίσθωσης.
 
27 Ερώτηση
Όταν ο μισθωτής είναι φοιτητής δηλώνουμε τον Α.Φ.Μ. του γονέα που τον περιλαμβάνει στη δήλωση του ως προστατευόμενο μέλος;
Απάντηση
Κριτήριο είναι αν συμβάλλεται ο γονέας ή ο ίδιος ο φοιτητής. Εφόσον στο συμφωνητικό συμβάλλεται ο γονέας, τότε καταχωρούμε ως μισθωτή τον Α.Φ.Μ. του γονέα. Αν συμβάλλεται ο φοιτητής καταχωρούμε ως μισθωτή τον
Α.Φ.Μ. του φοιτητή.
 
28 Ερώτηση
Πως δηλώνεται διαμέρισμα (δηλωμένο από τον ιδιοκτήτη κανονικά σε μια γραμμή του Ε9) όπου συγκατοικούν 3 φοιτητές έχοντας κοινή κοινή κουζίνα-μπάνιο, αλλά ο καθένας το δικό του υπνοδωμάτιο και πληρώνουν διαφορετικό μίσθωμα ο καθένας;
 Απάντηση
Υπάρχουν 2 δυνατότητες (επιλογές):
Δυνατότητα 1.
Να υποβληθούν από τον εκμισθωτή, για αυτή την οικία, 3 διαφορετικές δηλώσεις
μίσθωσης ακινήτων, δηλαδή ΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ μισθωτή όπου σε κάθε μια
δήλωση θα καταχωρείται ό,τι αντιστοιχεί στον καθένα μισθωτή. Θα καταχωρηθεί δηλαδή ο Α.Φ.Μ.του μισθωτή, το ποσό του ενοικίου που πραγματικά πληρώνει και ως τ.μ. της οικίας το ποσοστό επί του συνολικού εμβαδού (π.χ.το 1/3 της συνολικής κατοικίας των 120 τ.μ., δηλαδή 40 τ.μ.).
Δυνατότητα 2.
Να υποβληθεί από τον εκμισθωτή μια δήλωση μίσθωσης, όπου στους μισθωτές θα καταχωρηθούν και τα 3 Α.Φ.Μ.
των μισθωτών. Σε αυτήν την περίπτωση τόσο στο ποσό του μισθώματος (που εισπράττει ο εκμισθωτής), όσο και στα
τ.μ. της κατοικίας, η συμμετοχή των μισθωτών θα θεωρηθεί ισομερής (1/3 ο καθένας).
 
29 Ερώτηση
Είναι υποχρεωτική η υποβολή μέσω TAXISnet; Υποβάλλουμε και για παλιά μισθωτήρια; (για παράδειγμα μισθωτήρια που είχαν γίνει το 2013).
Απάντηση
Από 1/1/2014 είναι υποχρεωτική η υποβολή μέσωTAXISnet. (ΠΟΛ 1013/2014). Όσα μισθωτήρια δεν έχουν υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ., θα υποβληθούν στο TAXISnet ανεξάρτητα του αν είναι εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα.
 
30 Ερώτηση
Πατέρας (ή μητέρα) παραχωρεί σε τέκνο ακίνητο δωρεάν για επαγγελματική στέγη της επιχείρησης του τέκνου. Πρέπει να υποβληθεί δήλωση στοιχείων μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας;
Απάντηση
Πρέπει να υποβληθεί δήλωση μίσθωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 2 του ν.4172/2013 «Το εισόδημα από ιδιο χρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Κατ’ εξαίρεση το τεκμαρτό εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου που αφορά δωρεάν
παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες απαλλάσσεται από το φόρο». Άρα στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε παραχώρηση για χρήση επαγγελματικής στέγης και το ετήσιο μίσθωμα τεκμαίρεται στο 3% της αντικειμενικής
αξίας του ακινήτου.
 
31 Ερώτηση
Για τις επαγγελματικές/εμπορικές μισθώσεις, το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα εμπεριέχει και το χαρτόσημο;
Απάντηση
Στο μίσθωμα καταχωρούμε το ίδιο ποσό που θα καταχωρήσουμε και στο Ε2, δηλαδή την καθαρή αξία (άνευ χαρτοσήμου). Στο πεδίο «Σημειώσεις» μπορούμε να καταχωρήσουμε οτιδήποτε έχει συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλόμενων.
 
32 Ερώτηση
Πότε χρησιμοποιώ το είδος μίσθωσης «Παραχώρηση χρήσης»;
Απάντηση
Η παραχώρηση χρήσης χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις:
-Όταν έχουμε δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου. Επί παραδείγματι όταν γονέας παραχωρεί τη χρήση ακινήτου στο παιδί του, χωρίς αντάλλαγμα.Στις περιπτώσεις αυτές προκύπτει φορολογητέο τεκμαρτό εισόδημα το οποίο προσδιορίζεται σε 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Το τεκμαρτό εισόδημα απαλλάσσεται μόνο στην
περίπτωση παραχώρησης χρήσης κατοικίας έως 200τ.μ., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς
ανιόντες ή κατιόντες. (παρ. 2άρθρου 39 ν.4172/2013).
-Όταν εκμισθώνουμε το ακίνητο και το αντάλλαγμα που θα λάβουμε προσδιορίζεται σε είδος. Το εισόδημα σε είδος αποτιμάται στην αγοραία αξία. (παρ. 2 άρθρου 39 ν.4172/2013). Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει υποχρεωτικά να προσδιορίσετε το είδος στις σημειώσεις.
 
 
33 Ερώτηση
Πως δηλώνω: Α)βοηθητικούς χώρους (π.χ. αποθήκη) και Β)παρακολουθήματα;
Απάντηση
Α.1)
Βοηθητικοί χώροι με χιλιοστά στο οικόπεδο:
Αυτό σημαίνει ότι τόσο η κατοικία όσο και η αποθήκη έχουν ξεχωριστά ΑΤΑΚ, άρα μπορούν να δηλωθούν ξεχωριστά. Προσοχή σε αυτήν την περίπτωση η αποθήκη πρέπει να δηλωθεί στους κυρίως χώρους (βλέπε παρακάτω)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ:
κατοικία 100 τ.μ.και αποθήκη 15τ.μ.
Α.2) Βοηθητικοί χώροι χωρίς χιλιοστά στο οικόπεδο Σε αυτήν την περίπτωση μπορούν να δηλωθούν μαζί με το κυρίως ακίνητο, στους βοηθητικούς χώρους, όπως παρακάτω (όχι δηλ. ξεχωριστά).
Β. Παρακολουθήματα του ακινήτου
Οι βοηθητικοί χώροι που δεν είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες (δεν έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο αλλά αναφέρονται ως παρακολουθήματα άλλου ακινήτου) καταχωρούνται στους βοηθητικούς χώρους, ενώ το κυρίως ακίνητο στην επιφάνεια κυρίων χώρων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ:
κατοικία 100τ.μ. και παρακολούθημα 15τ.μ.
 Αν ο εκμισθωτής προβαίνει στην εκμίσθωση (και εφόσον έχει τέτοιο δικαίωμα) των
παρακολουθημάτων αυτοτελώς (χωρίς το κυρίως ακίνητο), τότε θα ενταχθούν στο είδος
ακινήτου που αφορούν (π.χ.αποθήκες) και η επιφάνειά τους θα αναφερθεί στην επιφάνεια κυρίων χώρων.
 
34 Ερώτηση
Πως δηλώνω το συμφωνηθέν μίσθωμα;
Απάντηση
Στα «Στοιχεία Μίσθωσης» υπάρχει πεδίο όπου καταχωρούμε το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα. Ως συνολικό μηνιαίο μίσθωμα εννοείται το συμφωνηθέν μίσθωμα όπως αυτό έχει καθοριστεί από τους συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι εκμισθωτές αναγράφουμε το συνολικό μίσθωμα που θα καταβάλλει ο μισθωτής.
Δεν πρέπει να επιμερίσετε το μίσθωμα ανάλογα με το ποσοστό του κάθε εκμισθωτή.
Παράδειγμα:
Υπάρχουν δύο συνιδιοκτήτες ενός διαμερίσματος με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% έκαστος. Εάν το συμφωνηθέν μίσθωμα είναι 500,00 ευρώ, το ποσό αυτό θα αναγραφεί στο αντίστοιχο πεδίο.Η λογιστική απεικόνιση είναι κοινή με το έντυπο μισθωμάτων Ε2, οπού εκεί θα εμφανιστεί η αναλογία επί του μισθώματος, ενός εκάστου των εκμισθωτών (250,00 ευρώ έκαστος) και όχι στη δήλωση μίσθωσης.Στα «στοιχεία ακινήτου» υπάρχει πεδίο με την ένδειξη μηνιαίο μίσθωμα. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός ακινήτων, τα οποία εκμισθώνονται, καλό είναι να αναγράψουμε το μίσθωμα που αναλογεί σε κάθε ένα. Το σύνολο των επιμέρους μισθωμάτων, πρέπει να συμφωνεί με το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα.